Obytný okrsek v Jihlavě-Horním kosově

2020 / pro soukromého klienta

Výchozí stav

Území se nachází v Jihlavě-Horním Kosově. Jde jednak o nezastavěné území mezi souvislou zástavbou samostatných a řadových rodinných domů a přivaděčem propojujícím ulici Vrchlického se silnicí I/38 a jednak o pozemek stávajícího rodinného domu Kaštanová 2. Území se svažuje k jihovýchodu, na východní straně je ohraničeno valem přivaděče, na jihu ulicí Stříbrnou a rodinnými domy, na západě ulicí Kaštanovou a rodinnými domy Kaštanová 2a a Kaštanová 4 a na severu pak oplocenou zahradou. V současné době je území porostlé travním drénem, oplocené a neprůchozí. Navrhovaná zástavba rodinných domů svým měřítkem a charakterem navazuje na okolní samostatné a řadové rodinné domy, přičemž větší hmota bytového domu je umístěná směrem k přivaděči/ulici Vrchlického jakožto městské třídě. Tam naopak v budoucnu naváže na vyšší zástavbu kolem této městské třídy a zároveň vytvoří plynulý přechod mezi oblastí s nízkými rodinnými domy a velkými objemy staveb plánované na městské třídě ulici Vrchlického. Zástavba území zprůchodňuje a vytváří dnes chybějící propojení od rodinné zástavby k ulici Vrchlického.

Urbanismus

Návrh zástavby bytovým domem a rodinnými domy zprůchodňuje území v místě, kde vzniká potřeba propojit oblast zastavěnou rodinnými domy s ulicí Vrchlického, která je významnou městskou třídou. V místě propojení na ulici Vrchlického je uvažováno umístění trolejbusové zastávky MHD. Zástavba je zasazena do jihovýchodního svahu, do nějž umisťuje hmoty tak, aby zástavba terén kopírovala a organicky tak do území zapadla. Zástavba je členěna do vícero samostatných hmotových objektů, čímž se pocitově zmenšuje měřítko umisťované hmoty. Jednotlivé objekty jsou pak umístěny „šachovnicově“ tak, aby se sobě vzájemně vyhýbaly v průhledech do okolí i z hlediska oslunění. Dopravně jsou dva rodinné domy obslouženy z ulice Kaštanové, zbývající zástavba pak navrženou komunikací propojující ulice Kaštanovou a Stříbrnou. Pěšky jsou stavby obslouženy chodníkem procházejícím středem skrze řešené území. Mezi domy vznikají prostranství různých charakterů, od přístupného nádvoří přes malý park po soukromé zahrady a předzahrádky. Urbanistický přínos spočívá také v navržené prodejní ploše v přízemí bytového domu, jelikož v současné době se v této lokalitě prodejní plochy nenachází, případně jsou poměrně daleko.

Architektonické řešení

Návrh má ambici do místa přinést kvalitní urbanistické, architektonické i technické/technologické řešení. Vzhledem k poloze v rámci města a orientaci svahu ke světovým stranám je navrženo luxusní bydlení především větších bytů 3+kk až 5+kk, čímž bude bude podtržen a rozvinut potenciál této lokality. K většině bytů náleží také terasa či balkon, navrženo je rovněž nadnormové množství parkovacích míst. Členění do více hmot umožňuje dát jednotlivým objektům různou tvář do té míry, aby ale zůstaly chápány jako součást jednoho celku. Hmoty rodinných domů mají dvě nadzemní podlaží plus jedno ustupující podkrovní podlaží, hmoty bytového domu pak mají tři nadzemní podlaží plus jedno ustupující patro. Ustoupení hmoty v posledním patře je orientováno na jih a na západ jednak z hlediska výhody této orientace pro obytné místnosti a jednak kvůli okolní zástavbě, která je v tomto směru tvořena převážně rodinnými domy, kdežto na opačné straně naopak domy přiléhají k městské třídě Vrchlického. Hmotově tedy budou domy z pohledu rodinných domů vnímány jako menší, naopak z opačné strany budou působit solidnějším dojmem. Tvarově v sobě domy vyvažují různá geometrická rozvržení okolní zástavby a okolních ulic. Pro zachování jednotnějšího charakteru zástavby jsou hmoty rodinných domů sloučeny vždy po dvou do dvou objemů, přičemž funkční oddělení jednotlivých rodinných domů zůstává zachováno.