Náměstí Edvarda Beneše

2022 / ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ / VE SPOLUPRÁCI S WMA ARCHITECTS / 2. CENA (PRVNÍ NEUDĚLENA)

Jako problém řešeného území vnímáme především jeho prostorovou i funkční neukotvenost po vybourání Německého domu. Potenciálem Moravské Ostravy i řešeného náměstí je pak právě výskyt většího množství proluk, které nemusí být výhledově všechny zastavěny a při vhodném využití mohou obohatit spektrum veřejných prostranství v zástavbě přelomu 19. a 20. století o jiné prostorové i funkční zážitky. Území se nachází na křížení několika os pro jádro Ostravy důležitých. Jde jednak o „funkční osu“, ul. Nádražní, zásadní komunikační spojnici, o „formální osu“, ul. Zámeckou propojující Masarykovo náměstí s Karolinou, o „neformální osu“, spojující park u Domu umění a budoucí Bílý stín, Ostravici, Lauby, Starou radnici, „Malou Kodaň“ a nábřeží.

Na místo bývalého Německého domu umisťujeme novou budovu, která z jeho půdorysu vychází, je však tvarovaná současně a nedrží se jeho hranic zcela přesně. Dům svým tvarem definuje 3 nová veřejná prostranství kolem sebe: 1) parkové náměstí s mlatovým povrchem doplňující jádro Ostravy o zatím chybějící druh veřejného prostoru menšího měřítka krytého korunami stromů, 2) předprostor radnice MOAP, kde nová hmota obnoví jeho původní prostorové vyznění a 3) menší předprostor – nástupní plochu nové budovy, svou dimenzí spíše rozšíření chodníku při Nádražní ulici. Tvar domu svým ustoupením části hmoty při ul. Nádražní navazuje na její prostorové pojetí s nejednotnou stavební čáru, čímž vzniká pestrá skladba menších prostranství na ul. Nádražní navěšených. Naopak vystoupení hmoty na nároží umožňuje jednak lépe „uzavřít“ předprostor radnice a jednak dává novému domu prostorový akcent, aniž by výškově či jinak hmotově přesahovala okolní zástavbu. V parteru domu je pasáž, která propojuje tři vzniklá prostranství, čímž se dům stává nejen definující hranicí, ale i jejich spojnicí.

Kulturní význam prostoru

Historie a kulturní význam místa je zdůrazněn vydlážděním půdorysné stopy Německého domu cihelnou dlažbou pro připomínku jeho i německé menšiny v Ostravě. Stejným symbolickým významem je motivováno vysazení nového stromu – dubu – doplňujícího parkové náměstí. Památník revolučních bojů je přesunut do parkového náměstí, je ale v rámci řešeného území zachován pro připomínku hornické tradice Ostravy a s ní souvisejících sociálních otázek. Při křížení diagonálních chodníků skrze parkové náměstí je navrženo místo pro umístění nové sochy či busty Edvarda Beneše, po němž náměstí nese jméno a události jeho éry definovaly současnou podobu prostranství. Připomínka všech tří popsaných vrstev může pomoci podnítit jejich potřebnou společenskou reflexi.

Dopravní řešení

V 1. fázi je ponecháno současné řešení, jen parkování na ul. Zámecké je změněno z šikmého na kolmé. Poloměr oblouku obruby na nároží býv. Německého domu (nájezd z Nádražní do Zámecké) je zmenšen na 10 m. Ve 2. fázi je obnoven jednosměrný průjezd v ul. Tyršově před Imperialem přesunem jeho povrchových parkovacích míst do podzemní garáže. Zprůjezdněný úsek je součástí pěší zóny.

Etapizace

V 1. fázi navrhujeme vybudování parkového náměstí v místě bývalé zahrady Německého domu, vydláždění půdorysné stopy bývalého Německého domu cihelnou dlažbou, doplnění linie stromů podél ul. Zámecké a výsadba solitéru v JZ rohu náměstí, umístění kontejnerů s občerstvením a dispečinkem taxislužby, umístění městského mobiliáře a úpravy chodníků a ulice Zámecké v rámci řešeného území. Památník revolučních bojů bude přemístěn do parkového náměstí. Ve 2. fázi předpokládáme vybudování nové budovy v místě Německého domu, úpravu předprostoru radnice a úpravu ul. Tyršovy včetně úpravy podzemního parkování.