Přístavba knihovny v Rožnově pod Radhoštěm

2016 / Vytvořeno pro architektonickou soutěž / Oceněno zvláštní cenou poroty / ve spolupráci s Martinem Maternou

Koncept

Vzhledem k orientaci pozemku, umístění stávající vily a množství vzrostlých stromů v okolí byl zvolen koncept zahradního „zen“ pavilonu. Objekt je zasunut do zahrady za stávající objekt, obklopen stromy. Dřevěná rámová konstrukce v pravidelném rastru je potažena průhledným „papírem“ (polohovatelnými roletami ) na laťovém roštu pro přistínění interiéru.  Otevřenost do okolní zeleně uklidňuje interiér a propojuje knihovnu s okolím.

Objekt vily je doplněn lapidární horizontální hmotou, která jasně vymezuje prostor zahrady, současně tvoří záda původní vile, kterou ponechává v čelní pozici jako dominantu celé kompozice.

Situace

Objekt knihovny leží v širším centru města u hlavní dopravní tepny – silnice I. třídy, která vede souběžně s řekou Bečvou.

Nová část knihovny, umístěná souběžně s hlavní ulicí, uzavírá prostor zahrady knihovny, současně svou odsunutou polohou zdůrazňuje význam původní stavby – solitérní vily a dostává vlastní provoz knihovny do klidnější části území.

Nová a stará budova se stávající vegetací zahrady mezi sebou definují venkovní atrium, které zároveň slouží k umístění dětského hřiště. Terasa slouží jako venkovní čítárna kavárna a hlediště zároveň. Při hlavním vstupu do objektu u autobusové zastávky je umístěna venkovní knihovna pro volný pohyb knih mezi obyvateli, zároveň poskytuje přístřeší čekajícím lidem a slouží jako jakýsi poutač knihovny.

Provozní uspořádání

Objekt je členěn do dvou základních funkčních celků nové budovy a historické vily. Do nové budovy byly font-family: ‚Montserrat SemiBold‘;umístěny provozy volného výběru knih a přednáškového sálu. Tyto provozy zde byly zvoleny vzhledem ke komplikovanosti splnění jejich požadavků ve staré budově vily. Do staré budovy byly voleny provozy administrativní, technické zázemí a literární kavárna. Tyto dva objekty jsou propojeny halou, která je zároveň centrálním bodem pohybu v dispozici. Dochází zde ke styku dvou hlavních os objektu: první z hlavní ulice prostupuje dispozicí vily a otevírá cestu k nové budově a druhá z vedlejšího vstupu z parkoviště pokračující na terasu s venkovní čítárnou, kavárnou a amfiteátrem. Objekt nové budovy je řešen jako dvoupodlažní bez podsklepení. Stará budova je ponechána v současném řešení dochází pouze k interiérovým úpravám konstrukce.

Konstrukce

Konstrukční a materiálové řešení vychází z celkového konceptu stavby – lehká prostupná stavba vsazená do zahrady.

Hlavním konstrukčním materiálem je dřevo. Dřevo je použito s odkazem jak na ekologii stavby, tak současně se jedná o materiál typický pro daný region.

Základ tvoří skelet s modulem 6 x 6 m, po stranách s konzolami 2 m – tento nosný systém lépe využívá ohybového momentu a uvolňuje prostor fasády, která může být nezávislá na nosné konstrukci.

Skeletová konstrukce je doplněna ztužujícími dřevěnými masivními panely, které jsou použity jako stěnové a stropní. Tato plná dřevěná konstrukce je pak doplněna dřevovláknitou izolací v difúzně otevřené skladbě, plné stěny jsou opláštěny modřínovými latěmi.

Hlavní část přístavby knihovny – prostory knižního fondu, jsou po stranách proskleny izolačními trojskly v masivních dřevěných rámech, které současně vynáší systém exteriérového stínění – textilní screenové rolety. Vzniká systém obdobný zdvojené fasádě, kdy se při zataženém stavu rolet fasáda chová jako provětrávaná.

Objekt je založen na betonových pasech. Na základové desce jsou vztyčeny nosné průběžné sloupy z dřevěných lepených profilů, k nimž jsou po stranách kotveny příčné dřevěné vazníky nesoucí dřevené stropní panely vyplněné dřevovláknitou izolací s těžkou plovoucí podlahou. Sokl je tvořen pohledovým betonem, fasáda lehkým obvodovým pláštěm s izolačním trojsklem v dřevěném rámu s venkovními roletami, které jsou předsazeny oknům a tvoří tak vzduchovou dutinu. Západní část objektu, v místě sálu, bude s ohledem na větší rozpony ztužena ŽB konstrukcí.

Střecha je plochá, bezatiková, vysypaná kačírkem.

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Energetické řešení objektu

Koncept energetického řešení je založen na principu aktivní fasády. Při možnosti solárních zisků se rolety vytahují a objekt přijímá sluneční energii. Při jejich stažení dosahujeme efektu vzduchového izolačního polštáře a při jejich částečném povytažení dochází ke komínovému efektu a ochlazování obvodové konstrukce.

Objekt je vytápěn podlahovým topením s přídavným vytápěním. Příprava TUV jen řešena za pomocí rekuperační jednotky. Jako zdroj vytápění je voleno tepelné čerpadlo země/voda hlubinný vrt za předpokladu příznivých geologických podmínek, případně zemní kolektor.

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress